Συνάδελφοι

Ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβρη η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών.

Ο ΣΤΑΕ έχει και στο παρελθόν ζητήσει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα είναι αυτοελεγχόμενο, θα απλουστεύει τις διαδικασίες προς τις αρχές και με την εφαρμογή του θα κλειδώνει τυχόν αποκλίσεις στα θέματα της αδήλωτης εργασίας και της ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να λειτουργούν ισότιμα και όπως ορίζει ο νόμος.

Στα πλαίσια αυτά ο ΣΤΑΕ έχει επεξεργαστεί το «ηλεκτρονικό μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας» με σκοπό την επιτήρηση της ορθής λειτουργίας του θεσμού και τον αυτοέλεγχο του συστήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ