Κατηγορία: Uncategorized

Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα «Εφαρμογή για το έτος 2022 της Υ.Α...

Διαβάστε περισσότερα
Φόρτωση

    Newsletter