ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                            Αριθ.Πρωτ.: οικ.44363   
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ         
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ                               ΠΡΟΣ.: τις Αποκεντρωμένες      
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ                                                                        Διοικήσεις της χώρας     
Ταχ.Δ/νση     : Σταδίου 27          
Τ.Κ.     : 10183 Αθήνα          
Πληροφορίες     : Θ. Παπασημακοπούλου          
Τηλέφωνο     : 213-1364377         
FAX    : 213-1364383

ΘΕΜΑ:  Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης-εφαρμογή διατάξεων άρθρου 12 παρ.10 ν.4071/2012

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.10 του ν.4071/2012, και ειδικότερα ως προς την απασχόληση Ιατρού εργασίας και Τεχνικού ασφαλείας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 λογίσθηκαν ως νομίμως καταρτισθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει) ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών που συνήφθησαν βάσει των οριζομένων στο ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ή στον προϊσχύσαντα ν.1568/1985, ενώ κατοχυρώθηκε το δικαίωμα των εργοδοτών φορέων να συνάπτουν και εφεξής αντίστοιχες τέτοιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, εφόσον βέβαια δεν υπηρετεί σε αυτούς τακτικό προσωπικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
Εάν η παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ αναζητηθεί μέσω της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών, τότε έχει αποκλειστική εφαρμογή ο ν.3463/2006 (114/Α΄), εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι κάτω του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων1. Στο πλαίσιο αυτό, από το συνδυασμό των άρθρων 209 παρ.2 και 273 παρ.1 του ν.3463/2006 προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.28/1980 (11/Α΄), όπως ισχύει.
Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ αρμοδιότητάς σας
Αντίθετου περιεχομένου έγγραφά μας παύουν να ισχύουν.
Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
– Υπουργείο Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
& Υγιεινής της Εργασίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ
Δ24
Πειραιώς 40
Τ.Κ. 10182 ΑΘΗΝΑ
-Ελεγκτικό Συνέδριο
-Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
-ΚΕΔΕ
-ΠΟΕ-ΟΤΑ
-ΠΟΠ-ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
– Δ/νσή μας

Η ΟΔΗΓΙΑ ΣΕ PDF

“ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12, ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4071/2012. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.”
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.44363/23-11-2012