Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο Ενημέρωσης στου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα

«Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία» 
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Εκστρατείας ενημέρωσης και ελέγχων για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία 2012, την οποία διοργανώνει το Σ.ΕΠ.Ε. και αφορά στους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, παροχής υπηρεσιών και μεταφοράς.Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. κ. Μιχάλης Χάλαρης σε δήλωσή του με αφορμή την ημερίδα ανέφερε ότι Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 λογίσθηκαν ως νομίμως καταρτισθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει) ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών που συνήφθησαν βάσει των οριζομένων στο ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ή στον προϊσχύσαντα ν.1568/1985, ενώ κατοχυρώθηκε το δικαίωμα των εργοδοτών φορέων να συνάπτουν και εφεξής αντίστοιχες τέτοιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, εφόσον βέβαια δεν υπηρετεί σε αυτούς τακτικό προσωπικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
Εάν η παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ αναζητηθεί μέσω της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών, τότε έχει αποκλειστική εφαρμογή ο ν.3463/2006 (114/Α΄), εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι κάτω του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων1. Στο πλαίσιο αυτό, από το συνδυασμό των άρθρων 209 παρ.2 και 273 παρ.1 του ν.3463/2006 προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.28/1980 (11/Α΄), όπως ισχύει.
Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ αρμοδιότητάς σας
Αντίθετου περιεχομένου έγγραφά μας παύουν να ισχύουν.
Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
– Υπουργείο Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
& Υγιεινής της Εργασίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ
Δ24
Πειραιώς 40
Τ.Κ. 10182 ΑΘΗΝΑ
-Ελεγκτικό Συνέδριο
-Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
-ΚΕΔΕ
-ΠΟΕ-ΟΤΑ
-ΠΟΠ-ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
– Δ/νσή μας

Η ΟΔΗΓΙΑ ΣΕ PDF

“ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12, ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4071/2012. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.”
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.44363/23-11-2012