Τ ο  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο των  ερευνητικών δρασ τηριο τήτων τοelinyaeυ, υλοπ οίησε στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Υγεία στ ο ν Καλλικράτη», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος PROGRESS.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 9.00, στο Athens Imperial (Πλ. Καραϊσκάκη).

Το Ινστιτούτο είχε το συντονισμό, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν: το Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία (FIOH), το Βελγικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας (PREVENT) και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB). Το πρόγραμμα είχε διάρκεια ένα έτος.

Κατά τη διάρκειά του έγινε καταγραφή των προβλημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Υ.Α.Ε.), καθώς και διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στη νέα αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση.

To πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε:

Μελέτη πεδίου για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση μετά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης «Καλλικράτης».

Προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφέρειες και τους δήμους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων Υ.Α.Ε.

Εκπαίδευση προσωπικού των δήμων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

Διάχυση πληροφορίας σε περιφέρειες και δήμους.

Ανάπτυξη ενός νέου εξατομικευμένου συστήματος διαχείρισης Υ.Α.Ε. για τους δήμους.

Αρχείο MS-Word Δελτίο συμμετοχής
Αρχείο Adobe Acrobat Πρόγραμμα ημερίδας Αθήνας