Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι κυριότερες επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2011 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α’), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).

 Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ