«Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»


alt

 

https://www.healthy-workplaces.eu/elΟι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αφού εξαιτίας τους έχει αποδειχθεί ότι προκαλούνται σημαντικά αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος επηρεάζουν σημαντικά:

την υγεία των ατόμων στον χώρο εργασίας τους, την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και τις εθνικές οικονομίες των Κρατών-Μελών
αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Γνωρίζατε ότι:

§ περίπου το ήμισυ του συνόλου των εργαζομένων θεωρούν το εργασιακό άγχος ένα σύνηθες φαινόμενο για τον χώρο εργασίας τους και ότι πρόκειται για το δεύτερο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία και που αναφέρεται συχνότερα από τους εργαζόμενους στην Ευρώπη;

§ το 50–60% του συνόλου των χαμένων ημερών εργασίας μπορεί να αποδοθεί στο εργασιακό άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους;

§ ένας στους έξι εργαζόμενους θα εμφανίσει προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου;

§ σε εθνικό επίπεδο, το κόστος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ;

§ η αντιμετώπιση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία αξίζει τον κόπο αφού τα οφέλη για την επιχείρηση υπερβαίνουν το κόστος εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων;


Σχετικά με την εκστρατεία


Παρότι η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του εργασιακού άγχους μπορεί να συνιστά πρόκληση με δεδομένο ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε χώρο εργασίας και ότι η ποιότητα του χώρου εργασίας συνδέεται στενά με το επίπεδο του άγχους που βιώνουν οι εργαζόμενοι, η συγκεκριμένη εκστρατεία επιχειρεί να καταδείξει ότι οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο λογικό και συστηματικό τρόπο όπως οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Με αυτό το σκεπτικό, η πανευρωπαϊκή εκστρατεία 2014–15 για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

§ να αναδείξει το εντεινόμενο πρόβλημα του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων,

§ να παράσχει και να προαγάγει τη χρήση απλών και πρακτικών εργαλείων, καθώς και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στον χώρο εργασίας,

§ να αναδείξει τις θετικές επιπτώσεις της αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στον χώρο εργασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν.