Σύμφωνα με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής καταστάσεων εργαζομένων στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, απαιτείται η αναγραφή ονόματος του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ/Α), καθώς και ο Αρ. Πρωτοκόλλου έγκρισής του από τον ΚΕΠΕΚ που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών για την ανάληψη καθηκόντων (Τ/Α).

2010

Ο εργοδότης πρέπει να επισκεφθεί το τμήμα Συνθηκών Εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας της περιοχής του, να υποβάλει αίτηση ανάληψης καθηκόντων (Τ/Α) στην επιχείρησή του, (να θεωρήσει το Βιβλίο Υποδείξεων αν απαιτείται) και να παραλάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου
Η αναγγελία δεν γίνεται ηλεκτρονικά.

Προσοχή, δεν πρέπει να συμπληρώνουμε τον Αριθμό Πρωτ. στην κατάσταση εργαζομένων χωρίς να έχουμε κρατήσει αντίγραφο Αρ. Πρωτ. αναγγελίας (Τ/Α) του ΚΕΠΕΚ, διότι σε περίπτωση που ο εργοδότης μας αναφέρει ψευδή αριθμό, πιθανόν να έρθουμε σε δύσκολη θέση σε περίπτωση ελέγχο.
υ ή εργατικού συμβάντος, όπου η Υπηρεσία ή ο δικηγόρος του παθόντος, (που ψάχνει τα πάντα) δύναται να μας εμπλέξουν στούς προστιθέντες καταλογίζοντας μας συνέργεια.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία.