ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά την εξ αποστάσεως υλοποίηση ενός πρωτοποριακού Προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Τεχνικών Ασφαλείας αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων στελεχών με τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης Swiss Approval. Τμήμα του Προγράμματος αυτού μάλιστα έχει ενταχθεί και ως κατεύθυνση στα μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου.
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 140 ωρών και θα υλοποιηθεί σε 3 εξάμηνα από έμπειρους εισηγητές αλλά και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Με την ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του Προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν δύο πιστοποιητικά:
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ συνοδευόμενο από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROPASS από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
· Διεθνές ΔΙΠΛΩΜΑ στα ελληνικά και αγγλικά, μετά από εξετάσεις, από την Swiss Approval Technische Bewertung.
Μετά την απόκτηση του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ο συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να προσκομίσει την εμπειρία του (βάσει ενός αλγορίθμου που θα συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό Πιστοποίησης του συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης) και να λάβει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, 3ετούς Διάρκειας, το οποίο τον κατοχυρώνει στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά Εργασίας.
Πλεονεκτήματα του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Το Δίπλωμα είναι Διεθνούς εμβέλειας έγγραφο, εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο μετά από εξετάσεις, και αποδεικνύει την επιτυχή παρακολούθηση και ταυτόχρονα τεκμηριώνει την γνώση του εκάστοτε συμμετέχοντα για το εν λόγω αντικείμενο.
Είναι το απολύτως απαραίτητο έγγραφο για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας. (Χωρίς Δίπλωμα δεν μπορείς να πάρεις επαγγελματική επάρκεια).
Πλεονεκτήματα του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Το Πιστοποιητικό είναι Διεθνώς αναγνωρισμένο έγγραφο, και αποδεικνύει την επαγγελματική επάρκεια του κατόχου, αναφορικά με το εν λόγω αντικείμενο.
Το Πιστοποιητικό θα φέρει το λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης πάνω στο έγγραφο, κατοχυρώνοντας την διαδικασία αξιολόγησης και απονομής έναντι οποιουδήποτε Τρίτου σε Διεθνές επίπεδο.

Πού απευθύνεται

 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να ασκήσουν την ειδικότητα ΤΑ
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη ΥΑΕ

Πού στοχεύει

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνικού Ασφαλείας.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Ενίσχυση και εξειδίκευση του γνωσιολογικού επιπέδου των συμμετεχόντων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών υγείας & ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του επαγγέλματος/ ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ή του στελέχους.
 • Να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πρώτο επίπεδο πιστοποίησης επάρκειας προσόντων ανάλογων με αυτών των Ευρωπαϊκών Χωρών.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να ενημερωθούν για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας εργασίας
 • Να κατανοήσουν τις Αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ και το ρόλο της Διοίκησης σε αυτό
 • Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μίας κουλτούρας ΥΑΕ
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τις πηγές κινδύνου και με βάση αυτά να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τους ενεχόμενους σε αυτές κινδύνους.
 • Να συντάσσουν ένα Σχέδιο Ενεργειών για την καταγραφή και αντιμετώπισή τους με σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Να σχεδιάζουν τις εργασίες με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν και να εξηγούν τα ληπτέα μέτρα και να τα ταξινομούν σε επίπεδα επικινδυνότητας.
 • Να μπορούν να οργανώνουν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων.
 • Να συσχετίζουν και να ταξινομούν την επικινδυνότητα ανάλογα με τον τύπο της εκτελούμενης εργασίας.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα χαρακτηριστικά προστασίας της υγείας του ανθρωπίνου σώματος.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επιστήμη των μτρήσεων βλαπτικών παραγόντων.

Ομάδα Στόχος

 • Τεχνικοί Ασφαλείας (ΤΑ)
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα ΤΑ
 • Στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ή συνεργάζονται με ΤΑ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ακαδημαϊκή επάρκεια
 • Συνάφεια με το αντικείμενο

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Φορητός Η/Υ
 • Γνώση τεχνικών μαθημάτων σε επίπεδο λυκείου (μαθηματικών, φυσικής, χημείας)
 • Στοιχειώδης γνώση αγγλικής γλώσσας

https://kedivim.uowm.gr/programs/ygeia-amp-asfaleia-ergasias/

Tα μέλη του ΣΤΑΕ θα έχουν έκπτωση 30%

Έως 20/4/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να επικοινωνήσουν με Χρυσανθη Λεβεντακη email:  leventaki.chr@gmail.com