Αναμένετε το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει ανασυγκρότηση του Σ.Υ.Α.Ε. (Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)

Στο συμβούλιο αυτό προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.  Συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, των τριτοβάθμιων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων (τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου φορέα), επιστημονικοί φορείς κλπ. Γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η γνωμοδότησή του αποτελεί νομοθετημένη προϋπόθεση για την έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων. Επίσης, εισηγείται για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση της νομοθεσίας.

Από το Συμβούλιο αυτό απουσιάζουν οι Τεχνικοί Ασφάλειας που είναι οι καθ’ ύλην γνωρίζοντες τα θέματα Α/Υ/Ε.

Ο  Επιστημονικός Σύλλογος των Τεχνικών Ασφάλειας με αφορμή την ανασυγκρότηση του Σ.Υ.Α.Ε έστειλε το κάτωθι αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας.

«Υπ’ όψιν : Γεν. Γραμματέα Κου Νεφελούδη  Αντ. &

Ειδικού Γραμματέα Κο Ηλιόπουλο Αθ.

Με την ευκαιρία ανασυγκρότησης του Σ.Υ.Α.Ε. σας υπενθυμίζουμε το αίτημά μας, για συμμετοχή στο όργανο, γιατί πιστεύουμε ότι τα γνωμοδοτικά όργανα, πρωτίστως πρέπει να αποτελούνται από τους ειδικούς (expert), αυτούς δηλαδή που βρίσκονται κάθε ημέρα στις επιχειρήσεις δίπλα στους εργαζόμενους και να μεταφέρουν την πολιτική ασφαλούς εργασίας στην παραγωγική διαδικασία για να γίνει πράξη.

Γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις αδυναμίες και δυνατότητες του συστήματος Υ/Α/Ε και μπορούν, ως οι κατεξοχήν εμπειρογνώμονες, να προτείνουν ορθές και ρεαλιστικές λύσεις.

Πιστεύοντας στην θετική ανταπόκρισή σας, επισυνάπτουμε και σχετική αλληλογραφία μας πριν δύο χρόνια.»