ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα «Εφαρμογή για το έτος 2022 της Υ.Α  39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας" (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει...

Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας.

  Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας για χώρους όπου στεγάζονται ή/ και ασκούνται εργασίες - δραστηριότητες του δημοσίου και...

Δημοσιεύτηκε η νέα ΠΝΠ της 13ης Απριλίου ΦΕΚ 84Α 13-04-2020

Δημοσιεύτηκε η νέα ΠΝΠ της 13ης Απριλίου ΦΕΚ 84Α 13-04-2020

Με τις διατάξεις της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιλαμβάνει συνολικά 75 άρθρα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με: την έκδοση απόφασης για τη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων,...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α-68 / 20-03-2020 η Πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής...

    Newsletter