Αδύνατη η αναιτιολόγητη αντικατάσταση του Τεχνικού Ασφαλείας

Επιτέλους πήραμε απάντηση στο αυτονόητο αίτημα του ΣΤΑΕ που είχε υποβληθεί από τις 26/03/2012 στην Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης ΣΕΠΕ για την αναιτιολόγητη αντικατάσταση του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) η Γιατρού  Εργασίας (Γ.Ε.).

Είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο σε ορισμένες επιχειρήσεις όποιος Τ.Α. η Γ.Ε. δεν έκανε τα του εργοδότη του, αυτός να τον αντικαταστεί. Και το χειρότερο εργοδότες να αφήνουν απλήρωτους τους Τ.Α. η Γ.Ε. και να τους αντικαθιστούν με άλλους που και αυτοί θα έχουν την ίδια τύχη. 

Με την δική μας συμβολή μπήκε ένα ακόμη λιθαράκι στο σταμάτημα της απαξίωσης του θεσμού Ασφ. & Υγιεινής της Εργασίας στον τόπο μας.

 


Tαχ. Kώδικας : 101 82 AΘHNA
Fax : 210 3214294
Πληροφορίες : Γ. Δενδρινός
Τηλέφωνα : 210 3214105
e-mail : dendrinos@ypakp.gr
ΠΡΟΣ:
ΣΕΠΕ
Διεύθυνση Προγραμματισμού &
Συντονισμού Τεχνικής και
Υγειονομικής Επιθεώρησης
Δραγατσανίου 8, Αθήνα 101 10
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Τεχνικών Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρών Εργασίας (Γ.Ε.)
Σχετ:
(α) Το με αρ. πρωτ. 10189/20.04.2012 έγγραφό σας
(β) Το με αρ. πρωτ. 195/26.03.2012 έγγραφο του Συλλόγου Τεχνικών
Ασφαλείας Ελλάδος
Σχετικά με τα ζητήματα που θίγετε στο με αρ. πρωτ. 10189/20.04.2012 έγγραφό σας,
σας ενημερώνουμε για τα εξής:
α) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4, άρθρ. 15 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την
Ασφάλεια των Εργαζομένων» (ΚΝΥΑΕ) όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) «Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη,
για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε
κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη». Η ανωτέρω
διάταξη έχει εφαρμογή και για τον Ιατρό Εργασίας (παρ.7, άρθρ.18, του ΚΝΥΑΕ).
β) Η παραπάνω ρύθμιση, κωδικοποιητική της αντίστοιχης της παρ.4, άρθρ. 7, ν.1568/85
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄177), αποσκοπεί στην προάσπιση της
ηθικής ανεξαρτησίας του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, δεδομένου ότι
«…έργο τους είναι η συμβολή τους στην εξασφάλιση της υγείας, της ζωής και της σωματικής
ακεραιότητας των εργαζομένων» όπως αναφέρει και η 132445/3012.85 ανακοίνωση
δημοσίευσης (εγκύκλιος εφαρμογής) του ν.1568/85. Υπο το πρίσμα αυτό, η πρόνοια του
νόμου για αιτιολόγηση τυχόν απόλυσης του Τ.Α. ή του Γ.Ε. διασφαλίζει την αποφυγή
καταχρηστικών συμπεριφορών εκ μέρους του εργοδότη που συνδέονται με την
απρόσκοπτη άσκηση καθηκόντων Τ.Α. και Γ.Ε. και την προαγωγή της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων.
2
γ) Σύμφωνα με τη νομολογία, το αιτιολογημένο ή μη της απόλυσης, κατά την έννοια της
παρ.4, άρθρ. 15 του ν.3850/2010, αναφέρεται μόνο στα καθήκοντα του Τ.Α., δηλαδή
καταλαμβάνει, σε περίπτωση «μεικτής» εργασιακής σχέσης (π.χ. όταν ανατίθενται και
καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε ήδη εργαζόμενο σε επιχείρηση) μόνο τη σχέση
εργασίας με την οποία ένα άτομο παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση.
δ) Δεδομένου ότι ο Τ.Α. ή Γ.Ε. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση με διάφορες
μορφές εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχή ανεξάρτητων
υπηρεσιών, κλπ.), η ταυτοποίηση ή χαρακτηρισμός των οποίων, πάντως, δεν εμπίπτει στις
αρμοδιότητες των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της Επιθεώρησης Εργασίας, εκτιμούμε
ότι η προϋπόθεση της αιτιολογημένης «απόλυσης» λαμβάνει τη διευρυμένη έννοια της
αιτιολογημένης «απομάκρυνσης».
Ε) Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμούμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας του
ΣΕΠΕ πρέπει να αποδέχονται τα αιτήματα αντικατάστασης Τ.Α. και Γ.Ε. (απόλυση ή
απομάκρυνση), εάν συνοδεύεται με έγγραφη αιτιολόγηση του εργοδότη, πλην αυτής που
αναφέρεται σε ζητήματα διαφωνίας με τον Τ.Α. ή Γ.Ε. σε θέματα αρμοδιότητάς του. Στο
ίδιο πλαίσιο, η διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών από τις υπηρεσίες υγείας και
ασφάλειας του ΣΕΠΕ έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που οι υπό
απόλυση/αντικατάσταση Τ.Α. ή Γ.Ε. εργασίας επικαλούνται σύνδεση των ανωτέρω
ενεργειών (απόλυση/αντικατάσταση) με διαφωνία αυτών με τον εργοδότη σε ζητήματα
υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση και διευκρίνιση.
EΣ. ΔIANOMH:
1. ΓΔΣΥΕ
2. Δ10, Δ11, Δ24
3. K.Φ.
Ο
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ