Γνωρίζουμε ότι το OHSAS 18001:2007 αντικαθίσταται από το ISO 45001:2018.

Η μεταβατική περίοδος για την Επαγγελματική Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018 παρατάθηκε κατά 6 μήνες λόγω της κατάστασης του COVID-19 και τώρα ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα διαπιστευμένα πιστοποιητικά σύμφωνα με την OHSAS 18001 δεν ισχύουν μετά τη λήξη  και της 6μηνης παράτασης που δόθηκε λόγο Covid, για την μεταβατική περίοδο.  Οι πιστοποιημένες εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος υγείας και ασφάλειας εγκαίρως και να σημειώσουν ότι οι ανανεώσεις πιστοποιητικών πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από την ημερομηνία λήξης.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο προτύπων, η κύρια είναι ότι το ISO 45001 εστιάζει στην αλληλεπίδραση οργάνωσης και επιχειρηματικού περιβάλλοντος ενώ το OHSAS 18001 επικεντρώνεται στην επικινδυνότητα & διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων, κάτω από άλλες βασικές αποκλίσεις.

Οι ποιο σημαντικές διαφορές είναι:

  • Κίνδυνοι & Ευκαιρίες: Η OHSAS 18001 υιοθέτησε μια διαδραστική προσέγγιση που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε κινδύνους, ενώ το ISO 45001 θεωρεί τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες και υιοθετεί ′′ σκέψη βασισμένη στον κίνδυνο ′′ που απαιτεί τους κινδύνους να εκτιμηθούν και να αμβλυνθούν πριν προκαλέσουν ατυχήματα και τραυματισμοί
  • Δομή: Το ISO 45001 βασίζεται στο Παράρτημα SL, στη νέα υψηλού επιπέδου δομή στην οποία βασίζονται άλλα πρότυπα συστήματος διαχείρισης ISO – διευκολύνοντας την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ούτως ώστε να υπάρχει συνάφεια μεταξύ τους.
  • Στόχοι και απόδοση: Στο ISO 45001 έχει αυξηθεί η εστίαση στους στόχους ως οδηγούς για βελτιώσεις και αξιολόγηση των επιδόσεων
  • Οι ενδιαφερόμενοι: Το ISO 45001 εξετάζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων, τη συμμετοχή εργαζομένων και των απαιτήσεων εκπαίδευσης εργαζομένων.
  • Δέσμευση ηγεσίας και διοίκησης: Ενισχυμένη εστίαση στην κορυφαία διοίκηση να συμμετάσχει ενεργά στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και ένταξη της Ασφάλειας Υγείας της Εργασίας στην κεντρική πολιτική της επιχείρησης.