ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» με έδρα την Αθήνα. Ο σύλλογος μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παραρτήματα στις έδρες των Νομών της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2 Σκοποί του Συλλόγου

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η μελέτη, προστασία, προώθηση και επίλυση των οικονομικών

επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, επιστημονικών, συνταξιοδοτικών, κοινωνικών και γενικότερων συμφερόντων των μελών του.

2. Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων των μελών σε ενιαία συνδικαλιστική δράση.

3. Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων.

4. Η συμβολή στην βελτίωση της εργατικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της.

5. Η πραγματοποίηση της αρχής της ισοτιμίας των δύο φύλων και ιδίως ως προς την πρόσληψη, τις αμοιβές, την εξέλιξη και τις συνθήκες εργασίας.

6. Η ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του τεχνικού ασφαλείας τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

7. Η προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η δημιουργία επιστημονικών ομάδων με σκοπό τη διερεύνηση ατυχημάτων, μετρήσεων παραγόντων στους εργασιακούς χώρους και επιστημονικής υποστήριξης των μελών του Συλλόγου.

8. Η προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών καθώς και ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής επιστημονικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

9. Η οργάνωση επιστημονικών ερευνών, συναντήσεων, συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων και ομιλιών. Η έκδοση περιοδικών

εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως μονογραφίες, βιβλία, κλπ.

10. Η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων στο internet.
11. Η οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας η και ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής

Κατάρτησης.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών

Για την πραγματοποίηση των στόχων του το Σωματείο μεταχειρίζεται όλα τα νόμιμα μέσα και ειδικότερα:

1. Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών με κάθε αρμόδιο όργανο.

2.

Συμμετέχει ενεργά με τους εκπροσώπους του στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τους εργαζομένους στον κλάδο των τεχνικών συμβούλων στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, όπως οι Διοικήσεις των ασφαλιστικών φορέων και άλλων Ταμείων και όπου αλλού έχει κατακτήσει την εκπροσώπησή του.

3. Συμμετέχει στα Διαιτητικά Δικαστήρια για την επίλυση των συλλογικών διαφορών. Συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων που αφορά τους εργαζομένους του κλάδου.

4. Προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις κλπ.
5. Συμμετέχει σε ανωτέρου βαθμού ενώσεις επαγγελματικών σωματείων εργαζομένων, συνεργάζεται δε με κάθε βαθμού επαγγελματικές ενώσεις εργαζομένων εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις και μετέχει σε ευρύτερες συμπαρατάξεις

εργαζομένων. Μετέχει δε σε συνέδρια εργαζομένων.
6. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
7. Συμμετέχει στα Συμβούλια Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, σε

επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας και σχετικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές

με σκοπό την προώθηση θεμάτων Υγιεινής της Εργασίας.
8. Συμμετέχει σε νομαρχιακές και δημοτικές επιτροπές, που άπτονται

θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας.
9. Λαμβάνει επιχορηγήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς

2

1.

και χορηγίες μελών αλλά και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων που επιθυμούν να προωθήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Συλλόγου – Εγγραφή

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη σχέση, στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας, ή απασχολούνται σε ιδρύματα ή ινστιτούτα που αποκλειστικό αντικείμενο έχουν την υγεία και την ασφάλεια

των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, πληρούν τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 1568/1985

περί “Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων” σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 294/1988 και παράλληλα έχουν ανάθεση καθηκόντων σε Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ), ή αποδεδειγμένα ασχολούνται με θέματα υγείας και ασφάλειας (όπως διδασκαλία, ερευνητικά προγράμματα, μελέτες-μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.).

2. Για να γίνει κανείς μέλος του Συλλόγου πρέπει να κάνει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με την οποία να ζητά την εγγραφή του σαν μέλος και να δηλώνει:

α) Ότι εργάζεται στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας και ότι έχει τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται στο νόμο.
β) Ότι δεν είναι μέλος άλλου Συλλόγου που έχει τους ίδιους σκοπούς.
γ) Ότι η έδρα της επαγγελματικής του απασχόλησης είναι στο στα όρια τηε Ελληνικής επικράτειας.

δ) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και
ε) Να καταβάλει το ποσό που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή ενός μήνα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης για εγγραφή τακτική του συνεδρίαση, σε κάθε δε περίπτωση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή απορρίπτει με δικαιολογημένη απόφασή του την αίτηση.

4. Αν απορριφθεί η αίτηση για εγγραφή στο Σωματείο ή παραλείψει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφανθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης του αιτούντος. Αν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής και από τη Γενική Συνέλευση, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης.

5. Δεν επιτρέπεται αποδοχή της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο για εγγραφή στο Σωματείο μετά την πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης και μέχρι την έναρξη των εργασιών αυτής.

6. Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου αποκτάται από την ημερομηνία που θα παρθεί η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση ή από την τελεσιδικία της απόφασης του δικαστηρίου που διέταξε την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 5 Δικαιώματα των μελών

1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης μέσω αυτών, να εκλέγουν και να εκλέγονται αν έχουν νόμιμες προϋποθέσεις και να λαβαίνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το Σωματείο και τα συμφέροντα των μελών. Το δικαίωμα αυτό, είναι ταυτόχρονα και βασική υποχρέωση των μελών.

2. Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκει το Σωματείο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και

3

της κριτικής πάνω στις πράξεις των οργάνων της διοίκησης, το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου. Είναι ισότιμα μεταξύ τους. Έχουν δικαίωμα να ζητούν την υλική και ηθική συνδρομή του Συλλόγου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3. Για να έχουν όλα αυτά τα δικαιώματα τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

ΑΡΘΡΟ 6 Υποχρεώσεις των μελών

1. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν κατά την εγγραφή τους το δικαίωμα εγγραφής και να καταβάλουν στο Σωματείο τις μηνιαίες συνδρομές τους. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να λαβαίνουν μέρος στις τακτικές, έκτακτες και ειδικές Συνελεύσεις. Έχουν υποχρέωση να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς του Συλλόγου ή των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 7 Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος διαγράφεται από το Σωματείο:
1) Όταν κάνει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ζητώντας τη

διαγραφή του για οποιονδήποτε λόγο.
2) Όταν συνταξιοδοτηθεί.
3) Όταν απολυθεί οριστικά ή αποχωρήσει με τη θέλησή του από την εργασία

του. Όταν η απόλυση δεν είναι οριστική, κάθε απολυόμενος εξακολουθεί να είναι μέλος της οργάνωσης, εφόσον ο ίδιος ή το Σωματείο ενεργούν για την επαναφορά του, έχοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους, μέχρις ότου η απόλυσή του γίνει αμετάκλητη.

4) Όταν καθυστερεί πάνω από τέσσερις (4) μηνιαίες συνδρομές και αφού προηγούμενα κληθεί με έγγραφο από το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλει αυτές και αρνηθεί να κάνει τούτο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσκληση.

5)

Όταν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που η βαρύτητά του συνεπάγεται, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαγραφή του από το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 8 Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:

4

α) Η μη συμμόρφωση των μελών του Συλλόγου με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των γενικών συνελεύσεων και των άλλων οργάνων αυτού.
β) Η ενέργεια πράξεων ή παραλείψεων που βλάπτουν ή θίγουν τα συμφέροντα, το κύρος και την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου.

2. Τα πιο πάνω πειθαρχικά παραπτώματα, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, τιμωρούνται:

α) Με έγγραφη επίπληξη.
β) Με προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα (1) χρόνο. γ) Με οριστική διαγραφή από το Σωματείο.

3. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καλείται προηγούμενα εγγράφως το μέλος που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία και σε ημερομηνία που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου για απολογία. Η απολογία γίνεται είτε έγγραφα, είτε προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει με νόμιμη απαρτία. Εάν το μέλος δεν εμφανιστεί για να απολογηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην έρευνα του παραπτώματος και την τιμωρία του.

4. Το μέλος που τιμωρήθηκε με τον πιο πάνω τρόπο έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου από την γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης για την τιμωρία του, η οποία πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της. Η προσφυγή του μέλους γίνεται έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης για την τιμωρία, το οποίο είναι υποχρεωμένο να τη φέρει σε συζήτηση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία της προσφυγής, η απόφαση της διαγραφής γίνεται οριστική. Επίσης οριστική γίνεται η απόφαση της διαγραφής, όταν απορριφθεί η προσφυγή από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

5. Κατά της απόφασης της οριστικής διαγραφής, το μέλος που διαγράφηκε δικαιούται να προσφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που η απόφαση της διαγραφής έγινε οριστική.

ΑΡΘΡΟ 9 Πόροι του Συλλόγου

1. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
β) Οι μηνιαίες εισφορές των μελών.
γ) Έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία.
δ) Οι προς το Σωματείο δωρεές, κληρονομιές και πάσης φύσεως ενισχύσεις.
ε) Έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις.
στ) Χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή των Ταμείων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

5

όπως και Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών ελληνικών και διεθνών, οργανώσεων και συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων.
ζ) Κάθε έσοδο που προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου καθώς και οποιοδήποτε έσοδο από κάθε νόμιμη πηγή.

2. Οι εισπράξεις του Συλλόγου κατατίθενται σε λογαριασμό τραπέζης που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πληρωμές γίνονται με επιταγές που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο ταμίας μπορεί να έχει στη διάθεση του για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Συλλόγου μέχρι 1.000 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 10 Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι:
1) Η Γενική Συνέλευση των μελών. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11
Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο αυτού. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’ αυτήν και έχει αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου και δεν ορίζεται διαφορετικά στο

Καταστατικό.
3. Πέρα από τις πιο πάνω γενικές αρμοδιότητες, η Γενική Συνέλευση έχει την

αποκλειστική αρμοδιότητα για τα πιο κάτω ζητήματα:

α) Για την έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του απολογισμού και προϋπολογισμού κάθε διαχειριστικού έτους.
β) Για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου από κάθε ευθύνη.

γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
ε) Για την διάλυση του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 12
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία

6

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, έκτακτα δε όταν αποφασίσει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσει τη σύγκλησή της το ένα δέκατο (1/10) του συνόλου των μελών αυτού με έγγραφη αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και στους χώρους που εργάζονται μέλη αυτού, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλησή της, πρέπει δε να καθορίζονται σ’ αυτή με σαφήνεια:

α) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης.
β) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν. γ) Ο αριθμός των μελών που χρειάζεται για την ύπαρξη απαρτίας.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης μέλη που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν κατά την πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται χωρίς πρόσκληση μέσα σε πέντε (5) ημέρες τρίτη συνέλευση κατά την οποία υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν προσέλθουν.

4. 4. Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις δεν μπορούν ν’ αλλάξουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ούτε να προστεθούν νέα.

5. Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται στην αρχή της γενικής συνέλευσης και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, όσα μέλη κι αν αποχωρήσουν.

6. Μόλις διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δι’ ανατάσεως των χειρών τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και τον πρακτικογράφο, ο οποίος καταγράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13 Αποφάσεις – ψηφοφορίες

1. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο και το Καταστατικό, παίρνονται με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στις περιπτώσεις που για την ύπαρξη απαρτίας χρειάζεται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών και για τη λήψη απόφασης γίνεται μυστική ψηφοφορία, αν παρίσταται κατά τη Γενική Συνέλευση μόνο ο ελάχιστος αυτός αριθμός των μελών, για τη λήψη απόφασης χρειάζεται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν επέλθει νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.

2. Είναι αδύνατη η συζήτηση και η λήψη απόφασης για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν είναι

7

παρόντα όλα τα μέλη του Συλλόγου και δεν προβληθεί αντίρρηση από το 1/20 τουλάχιστον του συνόλου αυτών.

3. Στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου που συνέρχεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση:

α) Η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον χρόνο που πέρασε.
β) Ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε.
γ) Ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και

δ) Η ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Γι όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνεται συζήτηση στην οποία

μπορούν να πάρουν το λόγο και να εκθέσουν τις απόψεις τους όλα τα παρόντα και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Μετά το τέλος της συζήτησης γίνεται ψηφοφορία με ανάταση της χειρός.

5. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αναφέρονται:

α) Στην εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) Στην εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής,
γ) Στην εκλογή των αντιπροσώπων, εφόσον το σωματείο είναι μέλος δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,
δ) Στην εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής,
ε) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση,
στ) Στην έγκριση της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
ζ) Στην έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού,
η) Στην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη,
θ) Σε προσωπικά ζητήματα και
ι) Σε θέματα παροχής εμπιστοσύνης, η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και φακέλους.

6. Για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να γίνει μυστική ψηφοφορία, αν ζητηθεί αυτό από το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών στην Γενική Συνέλευση.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από τις ευθύνες.

ΑΡΘΡΟ 14 Αρχαιρεσίες

1. Τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους, εφόσον το σωματείο είναι μέλος δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για την εκλογή των παραπάνω οργάνων και να εκλέγονται σ’ αυτά, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού, αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεγκτική Επιτροπή και οι αντιπρόσωποι, εφόσον το σωματείο είναι μέλος δευτεροβάθμιας οργάνωσης. Για την Εφορευτική Επιτροπή ψηφίζουν σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

2. Κάθε τρίτο (3ο) χρόνο γίνονται εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων και της Εφορευτικής

8

Επιτροπής που θα διενεργήσει τις επόμενες εκλογές. Στις εκλογές κατέρχονται συνδυασμοί υποψηφίων και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάθε συνδυασμός πρέπει να παρουσιάζει πρόγραμμα πραγμάτωσης των σκοπών του Συλλόγου.

3. Εκλογικό σύστημα, ορίζεται η απλή αναλογική. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτών των διαιρέσεων, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή, και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, λαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν ήδη καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και β) Συγκεντρώνουν αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων, υπόλοιπο, μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου.

4. Σε περίπτωση, που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις δύο αυτές προϋποθέσεις, την ή τις αδιάθετες έδρες, καταλαμβάνουν όσοι πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Αν και πάλι παραμένουν αδιάθετες έδρες, τότε καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, άσχετα αν οι συνδυασμοί αυτοί, έχουν καταλάβει έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.

5. Τη φροντίδα για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου από τις προηγούμενες εκλογές. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τρία (3) ημερολογιακά χρόνια με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή και Αντιπροσώπων, υποβάλλονται με γραπτές αιτήσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τη δεύτερη ημέρα προ των εκλογών. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται από έναν υποψήφιο του συνδυασμού. Πέντε (5) ημέρες πριν από τις εκλογές το αργότερο η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου

9

τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους υποψηφίους και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπρόσωποι, γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, αλλά σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Η διάρκεια και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών θα καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή στην προκήρυξή τους. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατά κατηγορία. Το ίδιο μέλος, δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για τα όργανα του Συλλόγου, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα ούτε για τα όργανα του Συλλόγου, ούτε για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και με επιστολικό η ψηφιακό τρόπο. 6. Η ακριβής ημέρα, τόπος και ώρα των εκλογών ορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των εκλογών προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρι να ψηφίσουν όλα τα μέλη ή μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπές ελέγχει δημόσια τις κάλπες και αμέσως μετά την σφραγίζει. Στη συνέχεια, κάθε μέλος αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητάς του και έλεγχος στο μητρώο, αν είναι γραμμένος και ταμειακά τακτοποιημένος, ψηφίζει. Σε όλη τη διάρκεια των εκλογών μπορεί να παρευρίσκονται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ο μεμονωμένος υποψήφιος. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι της εξαγωγής των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τους παρευρισκομένους υποψηφίους και εκδικάζονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή, που εκδίδει προσωρινή απόφαση. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει καταμέτρηση και διαλογή

των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

ΑΡΘΡΟ 15 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (3) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών με τη φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν συγκροτηθεί σε σώμα, παραλαμβάνει από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτόκολλο τα βιβλία του Συλλόγου και τα περιουσιακά του στοιχεία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές

10

απορρέουν από το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Δεν ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή που ήσαν παρόντα, πλην όμως διαφώνησαν, εφ’ όσον η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου με απόφασή της, που παίρνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών, που πρέπει όμως να είναι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου αυτών.

7. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δικαίωμα αυτού και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η παραίτηση γίνεται εγγράφως και πρέπει να γίνει αποδεκτή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν περάσουν οι πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της παραίτησης και δεν έχει ακόμα γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται το μέλος παραιτηθέν. Μετά την αποδοχή της παραίτησης ή την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, καλείται ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος στις τελευταίες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου να πάρει τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε. Η κλήση γίνεται εγγράφως και στέλνεται στον πρώτο επιλαχόντα μέσα σε επτά (7) ημέρες από την αποδοχή της παραίτησης ή την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός και στην περίπτωση θανάτου, έκπτωσης, ανάκλησης κ.λ.π. οποιουδήποτε μέλους τους Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.

2. Διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του Συλλόγου.
3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι σχετικό με την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του Συλλόγου και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα

άλλου συλλογικού οργάνου.
4. Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας ή ολιγόωρων στάσεων εργασίας από

τα μέλη του Συλλόγου.
5. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μελών, τακτικές και έκτακτες,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και εισηγείται τα θέματα.
6. Αναθέτει την εκτέλεση ειδικών εντολών στα μέλη του και στα μέλη του

Συλλόγου και συγκροτεί επιτροπές για την ενέργεια εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 17
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με έγγραφη η ηλεκτρονική πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τακτικά μια φορά το μήνα. Στην έγγραφη πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται και

11

τα θέματα με την συζήτηση των οποίων θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και διαδικτυακά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους στον Πρόεδρο τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε αυτός αρνηθεί, το δικαίωμα αυτό έχουν ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γεν. Γραμματέας και οι αιτούντες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός τρίτου (1/3) του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι ψηφοφορίες κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φανερές. Ειδικά, όταν πρόκειται να γίνει κατανομή αξιωμάτων, η ψηφοφορία είναι μυστική.

6. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αφού προηγούμενα κληθεί εγγράφως να δικαιολογήσει τους λόγους της απουσίας του.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το Γεν. Γραμματέα και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18 Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια, σ’ όλες τις δημόσιες αρχές και Οργανισμούς, σ’ όλα τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτού, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, δίνει και αφαιρεί το λόγο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

3. Υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Επίσης υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία τις αποδείξεις πληρωμών των εξόδων του Συλλόγου. Υπογράφει από κοινού με τον Ταμία τις επιταγές για τις πληρωμές του Συλλόγου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ.3 του Καταστατικού.

4. Επαγρυπνεί για την κανονική λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου και την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού, γενικά δε επιμελείται για τη λειτουργία των σκοπών του Συλλόγου.

12

5. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί την άμεση εποπτεία στα γραφεία του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, τηρεί τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και το μητρώο των μελών του Συλλόγου.

2. Τηρεί τη σφραγίδα και τα αρχεία του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Συλλόγου τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Επίσης με τον Πρόεδρο και τον Ταμία υπογράφει τις αποδείξεις πληρωμών και εξόδων του Συλλόγου.

3. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων των μελών.

4. Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 20 Ο Ταμίας

1. Ο Ταμίας του Συλλόγου φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής και των μηνιαίων συνδρομών των μελών. Για κάθε είσπραξη που κάνει εκδίδει διπλότυπη απόδειξη από την οποία η μία παραμένει στο στέλεχος της διπλότυπης απόδειξης και η άλλη παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα χρήματα.

2. Εκτελεί με εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου κάθε πληρωμή που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πληρωμές γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις από τις οποίες η μία παραμένει στο στέλεχος της διπλότυπης απόδειξης και η άλλη καταχωρείται στο φάκελο των δικαιολογητικών δαπανών. Υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο τις επιταγές για τις πληρωμές του Συλλόγου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 3 του Καταστατικού.

3. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις, τα στελέχη των οποίων είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Ελεγκτική Επιτροπή.

4. Ο Ταμίας υποβάλλει στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου αναλυτική κατάσταση του ταμείου βεβαιούμενη με συνοδευτικές έγγραφες αποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

5. Συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής χρήσης.

6. Τηρεί τα βιβλία του ταμείου και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη του ταμείου κατά παράβαση του Καταστατικού, των αποφάσεων του

13

Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και του νόμου. 7. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Ταμίας για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Επιτροπές

ΑΡΘΡΟ 21

Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να συστήνει μόνιμες και ή προσωρινές επιτροπές εργασίας με τη συμμετοχή απλών μελών του Συλλόγου και εξωτερικών επιστημονικών συμβούλων. Στις επιτροπές εργασίας προεδρεύει ένα μέλος του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι μόνιμες επιτροπές του Συλλόγου και καθορίζεται ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας τους για να επιτελέσουν συγκεκριμένο έργο και καταργούνται με την εκπλήρωση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 22 Ελεγκτική Επιτροπή

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου, γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μαζί με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία αυτής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει και να ερευνά τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο, αντίγραφο της οποίας παραδίδει σ’ αυτό προκειμένου να υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που διενεργεί. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και οι εκθέσεις που συντάσσονται από αυτήν και οι οποίες υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 23 Απεργία

14

1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του Συλλόγου και αποφασίζεται νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση σαν μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς. Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κηρύξει απεργία ή ολιγόωρες στάσεις εργασίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να κηρύξει αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας ή απεργία διαρκείας μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των διεθνών Συμβάσεων και της σύμφωνης με το Σύνταγμα εργατικής νομοθεσίας.

2. Το Σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Εργατική Πρωτομαγιά, με συμμετοχή στις εργατικές συγκεντρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 24 Τροποποίηση Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

2. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή ύστερα από πρόταση είκοσι (20) τουλάχιστον μελών του Συλλόγου που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 25 Διάλυση Συλλόγου

1. Το Σωματείο διαλύεται:

α) Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι (20).
β) Όταν αποφασισθεί η διάλυση από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα μέλη που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του και παρθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
γ) Στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο.

2. Μετά τη διάλυση του Συλλόγου η κάθε είδους περιουσία του περιέρχεται στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που τυχόν θα ανήκει αυτό κατά την ημέρα λήψης της απόφασης για τη διάλυση από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Αν το Σωματείο δεν ανήκει σε καμιά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η περιουσία του περιέρχεται στην αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 26 Βιβλία Συλλόγου

Το Σωματείο έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

15

1) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα στοιχεία τους και με την ημερομηνία εγγραφής τους και διαγραφής τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
3) Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Το βιβλίο πράξεων – εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5) Το βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι

εισπράξεις και πληρωμές.
6) Βιβλίο περιουσίας, όπου αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα κινητά και

ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

Τηρεί επίσης τα γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, που πριν από κάθε χρήση τους αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 27
Σφραγίδα Συλλόγου
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική και στην περιφέρεια αναγράφεται η επωνυμία

του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 28
Γενικές διατάξεις
Κάθε ασάφεια ή έλλειψη του παρόντος Καταστατικού ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου σε συνδυασμό με τους νόμους που ισχύουν

κάθε φορά για τα επαγγελματικά σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 29

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 29 άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα κατ’ άρθρο και στο σύνολο από τα ιδρυτικά μέλη.

16

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2014