ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή μελών ως εξής:

1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη σχέση, στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας, ή απασχολούνται σε ιδρύματα ή ινστιτούτα που αποκλειστικό αντικείμενο έχουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, πληρούν τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 1568/1985 περί “Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων”, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 294/1988, όπως κυρώθηκαν με το ν. 3850/2010 στα άρθρα 11 και 12, και παράλληλα έχουν ανάθεση καθηκόντων σε Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ), ή Τοπικές Τεχνικές & Υγειονομικές Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΤΤΥΕ), ή αποδεδειγμένα ασχολούνται με θέματα υγείας και ασφάλειας (όπως διδασκαλία, ερευνητικά προγράμματα, μελέτες – μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.).

2. Για να γίνει κανείς μέλος του Συλλόγου πρέπει να αποστείλει το πτυχίο του και αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητά την εγγραφή του σαν μέλος και να δηλώνει:

α) Ότι εργάζεται στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας και ότι έχει τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται στο νόμο.

β) Ότι δεν είναι μέλος άλλου Συλλόγου που έχει τους ίδιους σκοπούς.

γ) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και

δ) Να καταβάλει το ποσό των δέκα ευρώ (10,00€) που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν δικαίωμα εγγραφής.

3. Η αίτηση μπορεί να σταλεί με τους εξής τρόπους:

3.1. Απευθείας στα γραφεία του Συλλόγου

3.2.Ταχυδρομικά με απλή επιστολή (ΕΛΤΑ)

3.3. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@stae.gr)

4.Tο ποσό του δικαιώματος εγγραφής είναι δέκα ευρώ (10,00€)

Η καταβολή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΤΑΕ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αριθμός Λογαριασμού: ΙΒΑΝ GR36-0171-9010-0069-0114-5951-436 – δικαιούχος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ή στον Ταμία του Συλλόγου. Τα έξοδα διατραπεζικής συναλλαγής (προμήθεια Diastransfer) επιβαρύνουν τον καταθέτη.

5.Μετά την έγκριση της εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθεί ενημέρωση και οριστικοποιείται η εγγραφή με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που είναι τριάντα ευρώ (30,00€). Η καταβολή της συνδρομής γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον Ταμία του Συλλόγου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ενεργοποιείται ο λογαριασμός που έχει δημιουργήσει το νέο μέλος στον ιστότοπο του Συλλόγου και έτσι αποκτάται το δικαίωμα προβολής του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

6.Τα αντίγραφα των καταθέσεων αποστέλλονται για άμεση ενημέρωση στο (Ταμίας του ΣΤΑΕ) .

Ο Ταμίας

ΖΟΥΡΙΔΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ

mailto:   accstae@gmail.com

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι διαθέσιμα για κάθε πληροφορία ή επαφή, στα κινητά τηλέφωνα και προσωπικά τους e-Mails.

Αίτηση εγγραφής Μέλους μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

 

#ΣΤΑΕ #ΜΕΛΟΣ #ΕΓΓΡΑΦΗ_ΣΤΟΝ_ΣΤΑΕ

SaveSave

SaveSave