Με επιτυχία έγινε η πρώτη συναντηση της ΟΕ με τον πρόεδρο του ΣΤΑΕ.