ἈΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ἔχοντας πρακτικῶς ὀλοκληρωθεῖ εἰς την χώρα μας το αὐξητικό στάδιο τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ καὶ ἔχοντας πλέον εἰσέλθει εἰς το στάδιο τῆς ὑφέσεως, διαμορφώνονται καί δίδονται ἐδῶ συνημμένως αἱ σιγμοειδεῖς καμπύλαι μαθηματικῆς προσομοιώσεως τῆς ἐν λόγῳ ἐξαπλώσεως τόσο δια τα γενικά κρούσματα ὅσο καὶ διὰ τὰ θανατηφόρα τοιαύτα με τὰς ὀποίας καμπύλας, μαθηματικῶς ἐπεκτεινόμεναι, εἰναι δυνατόν να προβλεφθῇ με σχετική ἀκρίβεια ἡ ἐξέλιξιες τῶν κρουσμάτων αὐτῶν καὶ ὁ χρόνος ὀλοκληρώσεως τοῦ πρώτου κύκλου τῆς ἐπιδημίας ταύτης.Ἐκ τῶν καμπύλων αὐτῶν διαπιστώνεται ὄτι η καμπύλη ἐξαπλώσεως τοῦ Κορονοϊοῦ ἀρχίζει να ὀριζοντιώνεται σημαντικά περί την 20ην Ἀπριλίου ἐνώ πρακτικά ὀλοκληρώνεται κατά την 4ην Μαΐου ἤ καὶ ἐνωρίτερον. Ο ἀριθμός τῶν θανατηφόρων κρουσμάτων βάσει τῆς κατώτερης καμπύλης ἐκτιμάται περί τα 100 με δυνατότητα ἀποκλίσεως κατά 5 ἔως 10% προς τα ἐπάνω.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η προσομοίωσις ταύτη γίνεται με την μέθοδον τῆς Μή Γραμμικῆς Παρεμβολῆς σιγμοειδοῦς τινάς καμπύλης ἀνάμεσα εἰς τα δεδομένα τῶν κρουσμάτων, οἱ παράμετροι τῆς ὀποίας ἐκτιμῶνται διὰ τῆς μεθόδου τῶν ἐλαχίστων τετραγώνων.
Ἐπιλέγεται ἐδῶ η ἀκόλουθος σιγμοειδῆς καμπύλη τεσσάρων παραμέτρων ἡ ὀποία δοκιμάστηκε πρώτα λίαν επιτυχῶς εἰς τα δεδομένα ἐξαπλώσεως τοῦ Κορονοϊοῦ εἰς την Κίνα:
y = yo + a/[1+exp(-(t-to)/b))]
ὄπου a, b, to καὶ yo εἶναι αι τέσσερις ἄγνωστοι παράμετροι τοῦ προβλήματος, αἱ ὁποῖαι ἐκτιμῶνται ἐδῶ ὠς ἐξῆς :
1. Δίδονται ἀρχικαί τιμαί εἰς τας παραμέτρους αὐτάς με yo πλησίον τοῦ μηδενός καὶ a περί τον ἀναμενόμενο ἀσυμπτωτικό ἀριθμό των συνολικῶν κρουσμάτων ὅπως αὐτός προκύπτει με ὀπτική παρατήρησιν τῶν δεδομέων
2. Σχηματίζονται καί ἀθροίζονται αι τετραγωνικαία διαφοραί :
(y(t) – c(t))^2 δια ἐκάστη ἠμέρα t εἰς την ὀποίαν ὑπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα κρουσμάτων c(t).
3.Οι ἐν λόγῳ παράμετροι ὑπολογίζονται ἀπό το πρόγραμμα EXCEL με την βοήθεια τῆς ὑπορουτίνας “Ἐπίλυση” (“Solver” εἰς την Ἀγγλική) με την ὑποία ὑπολογίζεται ἡ ἐλαχίστη τιμή τοῦ ἀνωτέρω ἀθροίσματος τῶν τετραγώνων μεταβάλλοντας τας παραμέτρους αὐτάς.

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το πότε ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της επίθεσης του covid 19 στην χώρα μας όπως το προσεγγίζει ο εξαίρετος καθηγητής Διπλωματούχος μηχανολόγος ηλεκτρολόγος (ΕΜΠ) και διδάκτωρ μηχανικός (ΜΙΤ) Επιμελητής της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανολόγων του ΤΕΕ Dr Apostolos Efthymiadis .