ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΤΑ  Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

https://drive.google.com/file/d/1mR2BrUzONRU15LY6lhf7JuTLegEVQbV3/view?usp=sharing