Επιτέλους υλοποιήθηκε ένα αίτημα πολλών ετών του συλλόγου που μας απασχόλησε σαν θέμα σε όλα τα συνέδρια. Ολοκληρώθηκε το έργο της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας Τ/Α και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Εδώ θα καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θα δημιουργηθεί δηλ. ένα μητρώο εγκεκριμένων Τ/Α, όπου μόνο μέσα από αυτό οι εργοδότες θα μπορούν να επιλέγουν τον Τ/Α και να του αναθέτουν καθήκοντα Υ/Α/Ε. Κατόπιν ο Τ/Α θα κάνει αποδοχή του αιτήματος, του εργοδότη (η απόρριψη) και στην συνέχεια το ίδιο το πληροφορικό σύστημα θα απαντά στην αίτηση με τις ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα – Εγκρίθηκε – Απορρίφθηκε».

Κατόπιν παρέμβασης του Συλλόγου μας στο Σ.Υ.Α.Ε. διευκρινήσθησαν και έγιναν ομόφωνα αποδεκτά κρίσιμα σημεία όπως:

1. Η διαβαθμισμένη προσβασιμότητα στην καρτέλα του Τ.Α. μόνο από κρατικό λειτουργό, την τήρηση του επιχειρησιακού και προσωπικού απορρήτου.

2. Η αδιαβάθμητη δυνατότητα των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση μόνο στο ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ και την ειδικότητα του Τ.Α.

3.   Η ενημέρωση του μητρώου σχετικά με τους εργοδότες Τ.Α. έτσι ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (άρθρα 12 & 22 του ΚΝΥΑΕ Ν.3850/2010).

Αναμένεται σχετική Υπουργική απόφαση και έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας από 01/11/2017.