∆εδοµένου ότι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες σε νευραλγικούς
τοµείς, κρίσιµους για την εξυ̟ηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου,
κατά το σχεδιασµό της λειτουργίας των υ̟ηρεσιών σας θα ̟ρέ̟ει να λάβετε όλα τα
α̟αραίτητα µέτρα, ώστε οι κάτωθι υ̟ηρεσίες σας να ̟αραµείνουν σε λειτουργία, µε
βάση το διαθέσιµο ̟ροσω̟ικό

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A4%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-0%CE%9E7?inline=true&fbclid=IwAR0NY8aENmHYLM2mIGOmJf2Ay2momHnVadsTgtSNW4auT9NlX8LuyLqUZO8