• Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Επαγγελματία Τεχνικού Ασφάλειας(ΤΑ) περιγράφει τα ελάχιστα κριτήρια και απαιτήσεις  της σωστής άσκησης του  ανθρωποκεντρικού επαγγέλματος που εξασκεί, με γνώμονα, την  παροχή ποιοτικών και άρτιων  παρεχομένων υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν το κύρος όλων  των επαγγελματιών Μελών του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας(ΣΤΑΕ)   στην αγορά  εργασίας.
 • Δεοντολογία ονομάζουμε το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά κάποιου κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του. Ο παρόν κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τα ελάχιστα κριτήρια της σωστής άσκησης του επαγγέλματος του ΤΑ  με γνώμονα, κυρίως την διασφάλιση τους κύρους επαγγέλματος και όλων των επαγγελματιών  Μελών του ΣΤΑΕ στην αγορά και  των υπηρεσιών που προσφέρουν.  Ο παρόν Κώδικας αλλά και όλοι  οι κώδικες δεοντολογίας δεν μπορούν να προβλέψουν όλες τις περιπτώσεις και να προσφέρουν έτοιμες λύσεις. Η προσωπική ευθύνη,  η υπευθυνότητα, η επιστημονική γνώση, η εξειδίκευση, η κατάρτιση και η κρίση εκάστου  επαγγελματία ΤΑ, Μέλους του ΣΤΑΕ, δεν υποκαθίσταται από γενικές κατευθύνσεις.
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας  τηρείται και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από όλα τα μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας(ΣΤΑΕ).
 • Ο ΣΤΑΕ θεωρεί άκρως σημαντική την φήμη για όλα τα Μέλη του,  για τον  επαγγελματισμό, την αλληλεγγύη, την ηθική, την εντιμότητα, την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα, την αντικειμενικότητα, την  επιστημονική εξειδίκευση και την  διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση  τους.

Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Έκαστος επαγγελματίας  ΤΑ ως Μέλος του ΣΤΑΕ γνωρίζει ότι η  Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία αφορά τον ίδιο, την Επιχείρηση, τον Εργαζόμενο, την οικογένεια και την κοινωνία.
 1. Έκαστος ΤΑ ως Μέλος του ΣΤΑΕ αναγνωρίζει  ότι η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η πρόληψη του Εργασιακού Κινδύνου, δεν αποτελεί πλέον μόνο Νομική και Ηθική υποχρέωση αλλά και επιχειρηματική αναγκαιότητα. Oφείλει να διασφαλίζει και να προάγει τα πολύτιμα αγαθά της Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα έργα και υπηρεσίες που αναλαμβάνει.
 1. Ο Κώδικας Επαγγελματικής και Ηθικής Δεοντολογίας(στο εξής Κώδικας)περιλαμβάνει αρχές και κανόνες δεοντολογίας που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας και αποσκοπούν στην εγγύηση της νομιμότητας και του  ηθικού κύρους, της αξιοπιστίας και υπόστασης  του συγκεκριμένου επαγγέλματος / λειτουργήματος.
 1. Η διασφάλιση των βασικών αρχών και κανόνων του Κώδικα, στην άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ασφάλειας και Υγείας, συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών, στην εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και της κοινωνίας των πολιτών. Πρωταρχικός γνώμονας και στόχος η τήρηση και εφαρμογή όλης της σχετικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια της εργασίας, η  Πρόληψη και  η Ελαχιστοποίηση όλων των εργασιακών κινδύνων και η  μείωση ή εξάλειψη  όλων των Επαγγελματικών Ασθενειών, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης, δημοκρατικής, βιώσιμης και ανθρώπινης πολιτείας.
 1. Έκαστος ΤΑ οφείλει και πρέπει να αναλαμβάνει καθήκοντα και να  εργάζεται μέσα στα όρια της επάρκειας της επιστημονικής του κατάρτισης και εξειδίκευσης, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του,  σύμφωνα και σε εφαρμογή του άρθρου 12&13 του Νόμου 3850/2010(Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων). Οφείλει να ενστερνιστεί την σπουδαιότητα του επαγγέλματος και  έργου που επιτελεί  και της ανάγκης διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του.
 1. Έκαστος  ΤΑ οφείλει να γνωρίζει ότι, η  Εμπέδωση Κουλτούρας Προληπτικής Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, η Πρόληψη, η  Γνώση  όλων των κινδύνων και η καλή επικοινωνία  σε μία παραγωγική διαδικασία, αποτελούν  τις  απαραίτητες και  βασικές προϋποθέσεις για την Διασφάλιση και Συντήρηση Ασφαλούς Εργασιακού περιβάλλοντος. Οφείλει να γνωρίζει ότι η εμπέδωση κουλτούρας προληπτικής ασφάλειας, εκτός των άλλων επιφέρει και σοβαρά οικονομικά οφέλη στην Επιχείρηση. Οφείλει να ξέρει ότι το  κόστος από τραυματισμούς ή   ασθένειες στους χώρους εργασίας  ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ στις Βιομηχανικές Χώρες και το 70% του χρόνου απώλειας της εργασίας λόγω ατυχήματος θα μπορούσε να αποφευχθεί.                                                << Χρεί Προνοεί – Ού Μετανοεί >> Επίχαρμος ο Κώος 500 πχ .
 1. Έκαστος ΤΑ οφείλει να γνωρίζει  ότι η Επικινδυνότητα ή Τρωτότητα στον κάθε Εργασιακό χώρο ισούται(=) με ένα κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο των Κινδύνων   επί (χ) τα Μέτρα Ασφάλειας που έχουν ληφθεί και Παρανομαστή (/) την Συναίσθηση της Ασφάλειας για όλους του εργαζόμενους ή ΄0λους τους  εμπλεκόμενους γενικότερα στην παραγωγική διαδικασία,   Από αυτή την ισότητα και κλάσμα  ο ΤΑ κατανοεί ότι,  όσο μεγαλύτερη είναι η Συναίσθηση της Προληπτικής Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους,  τόσο μικραίνει η Επικινδυνότητα και η Τρωτότητα.
 1. Πηγή κινδύνου είναι η εγγενής ιδιότητα ή ικανότητα κάποιου στοιχείου (π.χ. υλικών εργασίας, εξοπλισμού, μεθόδων και πρακτικών εργασίας) που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη.
 1. Κίνδυνος είναι η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις συνθήκες χρήσης ή/και έκθεσης, και η πιθανή έκταση της βλάβης.
 1. Εκτίμηση κινδύνων είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων κατά την εργασία που απορρέουν από τις συνθήκες εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου στο χώρο εργασίας.
 1. Εργατικό ατύχημα, είναι κάθε βίαιο, ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά την διάρκεια ή αφορμή στην εργασία του. Κάθε ατύχημα ή ασθένεια που συνδέεται με την εργασία οφείλεται σε συγκεκριμένα αίτια. Σπάνια αποδίδεται σε τυχαίο γεγονός. Οι παράγοντες που προκαλούν τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες είναι:
 1. 11.1.O Εξοπλισμός και οι χώροι εργασίας. οι βασικές συνιστώσες είναι : η διαμόρφωση των χώρων εργασίας, οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας, οι μηχανές και τα μηχανοκίνητα οχήματα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
 2. 11.2.Οι συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας. Βασικοί παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι : ο φωτισμός, ο θόρυβος , οι δονήσεις , η θερμότητα, ο εξαερισμός,           η χρήση χημικών ουσιών , η μη εργονομική διευθέτηση των θέσεων εργασίας, η συχνή  παραβίαση του ωραρίου εργασίας( υπέρμετρες υπερωρίες), βάρδιες , ανάπαυση κλπ
 3. 11.3.  Ο Ανθρώπινος παράγοντας. Ο πλέον καθοριστικός  στη διαδικασία πρόκλησης αλλά και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών. Ο κάθε άνθρωπος βάζει την δική του σφραγίδα, στην μέθοδο και την ποιότητα  εργασίας και αντιμετωπίζει τους εργασιακούς κινδύνους σύμφωνα με τις γνώσεις, βιώματα,  εμπειρίες του, την πληροφόρηση και  εκπαίδευση που έχει για την εργασία που εκτελεί , την ηλικία και το φύλλο του και βέβαια την κατανόηση της γλώσσας( για αλλοδαπούς εργαζόμενους). Ατυχήματα προκαλεί η έλλειψη  κουλτούρας Προληπτικής Ασφάλειας , το άγχος, η  απροσεξία, η απειρία, η νευρικότητα, η αφηρημάδα, η υπεροψία, η απειθαρχία, η βιασύνη, η κούραση, η τεμπελιά, οι αστεϊσμοί κλπ
 1. Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου(ΕΕΚ): (Άρθρο 8 Π.Δ17/96) : Έκαστος ΤΑ οφείλει για κάθε έργο και υπηρεσία που αναλαμβάνει να μελετήσει και να συντάξει σε συνεργασία και με τον γιατρό εργασίας την γραπτή ΕΕΚ.  Έκαστος ΤΑ μέλος του ΣΤΑΕ οφείλει  να μελετά με ολιστική προσέγγιση όλους τους παραμέτρους και συνθήκες στους χώρους εργασίας εποπτείας του και να συντάσσει άρτιες και πλήρης γραπτές  ΕΕΚ. Η  γραπτή ΕΕΚ δεν πρέπει να    θεωρείτε μια τυπική υποχρέωση αλλά ουσιαστικό εργαλείο για τον έγκαιρο και ορθό  εντοπισμό και αντιμετώπιση των κινδύνων και γενικότερα  ότι αφορά πολύτιμο εργαλείο για την   βελτίωση και αναβάθμιση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Η ΕΕΚ συντάσσεται και     μελετάται σε πέντε (5) στάδια:
 1. 12.1.Προσδιορισμός  των πηγών κινδύνου.
 2. 12.2.Προσδιορισμός των εργαζομένων ή τρίτων που κινδυνεύουν.
 3. 12.3.Αξιολόγηση ή Υπολογισμός του Κινδύνου.
 4. 12.4.Λήψη Μέτρων.
 5. 12.5. Έλεγχος Μέτρων-Επανεξέταση και Αναθεώρηση.
 1. Γενικές Αρχές Πρόληψης .  αποφυγή των κινδύνων, εκτίμηση των κινδύνων , καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους, προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο , αντικατάσταση του επικίνδυνου από ακίνδυνο ή λιγότερο επικίνδυνο ,  εισαγωγή της Πρόληψης στην οργάνωση και στις συνθήκες της εργασίας , προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο , παροχή κατάλληλων οδηγιών, προτεραιότητα στα συλλογικά μέτρα προστασίας, έλεγχος εφαρμογής .
 1. Έκαστος Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας ως Μέλος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας(ΣΤΑΕ),είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα όλα τα  άρθρα και κανόνες του ΚΕΔ που καθορίζουν κατ’ ελάχιστον το πλαίσιο όλων των βασικών επαγγελματικών και ηθικών υποχρεώσεων του, όπως αρμόζει   για κάθε ευσυνείδητο επαγγελματία Επιστήμονα Μέλους ενός Επαγγελματικού Σωματείου.

 

Άρθρο 2

ΠΕΔΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 1. Ο παρόν Κώδικας διέπει και εφαρμόζεται από όλους ανεξαιρέτως τους  επαγγελματίες Τεχνικούς Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας(Τ.Α), που είναι εγγεγραμμένα Μέλη του ΣΤΑΕ, είτε εργάζονται ατομικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες , είτε εργάζονται ως Μισθωτοί σε Εξωτερικές Υπηρεσίας Πρόληψης (ΕΞΥΠ), είτε τους έχουν ανατεθεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα επιπροσθέτως και παράλληλα με την κύρια ενασχόληση τους ως Μισθωτοί  σε εταιρίες του ευρύτερου  Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα.
 1. Όλα τα Μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας(ΣΤΑΕ) υποχρεούται να τηρούν και να εφαρμόζουν όλους τους  κανόνες και άρθρα που προβλέπονται από τον παρόντα κώδικα καθώς επίσης και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συμβάσεις των Παρεχομένων Υπηρεσιών, την σχετική Νομοθεσία, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές  Αποφάσεις, Διατάξεις  κλπ.  και όλων των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών,  για την διασφάλιση και προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.
 1. Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικα προϋποθέτει την δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας που θα διερευνά και θα εξετάζει  την θεμιτή επαγγελματική δραστηριότητα των Τ.Α μελών του ΣΤΑΕ και την τήρηση του παρόντα Κώδικα .
 1. Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα και όχι κυρωτικό. Στα πλαίσια των ελεγκτικών της δραστηριοτήτων επιβάλλει συστάσεις .
 2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: α)η απάντηση σε ερωτήματα Δεοντολογίας των μελών ΤΑ, β)η εξέταση καταγγελιών σε βάρος Τεχνικών Ασφαλείας, γ) η διατύπωση συστάσεων προς τους ΤΑ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και δ) η προάσπιση του γνωστικού κλάδου της Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας με την ευρεία του έννοια.
 3. Η Επιτροπή είναι τριμελής , με τριετή θητεία. Μέλη της Επιτροπής είναι έγκριτα και διακεκριμένα μέλη του ΣΤΑΕ και όχι μόνο, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

 

Άρθρο 3

Θεμελιώδης Αρχές Ασκήσεως Επαγγέλματος

Έκαστος επαγγελματίας Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ως Μέλος του ΣΤΑΕ, οφείλει και  πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές.      Ο ΤΑ οφείλει πάντοτε  να ασκεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα με σεβασμό στην νομιμότητα (τήρηση ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, διεθνώς συμβάσεων εγκυκλίων και κανονισμών κλπ) :

 1. Νομιμότητα- ο ΤΑ υποχρεούται και οφείλει  να ασκεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα και να προσφέρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της χώρας και των διεθνών οργανισμών στους οποίους αυτή μετέχει. Κάθε  επαγγελματική του δράση, ενέργεια ή μελέτη θα πρέπει να συμφωνεί και να εναρμονίζεται σαφούς νομικής θεμελίωσης και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Ο ΤΑ οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για όλη την Ελληνική, Ευρωπαϊκή αλλά και Διεθνή  σχετική νομοθεσία, κανονισμούς, διατάξεις και οδηγίες που αναφέρονται στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, στην Πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Όλα τα ανωτέρω ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του ΣΤΑΕ και προς τούτο η παρακολούθηση της κρίνεται αναγκαία για όλους τους επαγγελματίες ΤΑ Μέλη.
 1. Εντιμότητα/Ακεραιότητα- ο ΤΑ οφείλει να είναι έντιμος, ειλικρινής, συνεπής και υπεύθυνος  σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις, υποχρεώσεις και καθήκοντα. Να σέβεται την αποστολή του και να αποδεικνύει με την επαγγελματική του λειτουργία και  συμπεριφορά, ότι είναι ταγμένος στην Πρόληψη και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην εργασία, με μοναδικό γνώμονα  και στόχο, την διασφάλιση και συντήρηση του πλέον  Ασφαλούς Εργασιακού περιβάλλοντος, με την συμμετοχή όλων, για κάθε χώρο εργασίας εκάστης επιχείρησης που έχει αναλάβει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.               Οφείλει να μην παραπλανά ως προς τις δυνατότητες, ικανότητες και εμπειρία του. Οφείλει να αντιστέκεται σε επιρροές και πιέσεις που παρεμβάλλονται στην άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και αμερόληπτης κρίσης, ώστε να εκπληρώνει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και καθήκοντα με συνέπεια, εντιμότητα  και ακεραιότητα.
 1. Ανεξαρτησία/Αμεροληψία-  Η ηθική  ανεξαρτησία του Τεχνικού Ασφάλειας  από τον εργοδότη και τους εργαζομένους διαφυλάσσει την ικανότητα του να διαμορφώνει μία αντικειμενική γνώμη ή κρίση και να λειτουργεί χωρίς να επηρεάζεται από παράγοντες που μπορεί να εξασθενούν την κρίση , την γνώση και την γνώμη του. Η ανεξαρτησία ενισχύει την ικανότητα του Τεχνικού Ασφάλειας & Υγείας να ενεργεί με ακεραιότητα , να είναι αντικειμενικός και να διατηρεί στάση επαγγελματικής προσέγγισης. Οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με εγγύηση αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης χωρίς καμία επιρροή .
 1. Αντικειμενικότητα-ο ΤΑ οφείλει να καταγράφει όλα τα σχετικά ευρήματα και κινδύνους στους χώρους εργασίας εποπτείας του, να ευαισθητοποιεί, να  καθοδηγεί και να εκπαιδεύει συνεχώς τους εργαζόμενους ,να  μην επιτρέπει την προκατάληψη, τις κακές συνήθειες , την σύγκρουση συμφερόντων και να μην συμβιβάζεται εις βάρος της αποστολής και καθηκόντων του.
 1. Επαγγελματική Επάρκεια/Ανάπτυξη – ο ΤΑ οφείλει και πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άρτια επιστημονική του εξειδίκευση και  επάρκεια, για την  συνεχή βελτίωση και  αναβάθμιση όλων των απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Στόχος  να διασφαλιστεί αφενός  ο  Εργοδότης/Πελάτης και αφετέρου και πρωταρχικά  όλοι οι Εργαζόμενοι εποπτείας του.  Όλοι  Θα πρέπει να λαμβάνουν τις δέουσες  εξειδικευμένες  επαγγελματικές υπηρεσίες που προάγουν, διασφαλίζουν και συντηρούν  το πλέον ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με τους λιγότερους δυνατόν κινδύνους.  Αυτό για τον ΤΑ  επιτυγχάνεται  μέσω της πλήρους και εμπεριστατωμένης κατάρτισης και  γνώσης όλης της σχετικής νομοθεσίας και μέσω συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του,  με βάσει τις τρέχουσες εξελίξεις στην νομοθεσία, την πράξη και τις τεχνικές .

Για κάθε έργο που αναλαμβάνει θα πρέπει να έχει άριστη γνώση όλων των διαδικασιών και παραμέτρων της φύσεως της συγκεκριμένης εργασίας, να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανάληψης της ώστε να παρέχει πάντα κατάλληλες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Κάθε ΤΑ οφείλει και  πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που σημειώνονται στον επαγγελματικό του χώρο. Υποχρεούται να αναλαμβάνει και να  αποδέχεται επαγγελματικά καθήκοντα και υπηρεσίες αποκλειστικά και  μόνο βάσει της επιστημονικής του  εξειδίκευσης και κατάρτισης,  σύμφωνα και σε εφαρμογή με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του ν. 3850/2010.  Υποχρεούται να μην παραπληροφορεί για τα επαγγελματικά του προσόντα, την εκπαίδευση και την εμπειρία του.     Υποχρεούται να διαθέτει γνώσεις και  δεξιότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων προκειμένου να δύναται να μεταβάλλεις τις κακές συνήθειες και νοοτροπίες στην εργασία και να ευαισθητοποιεί, να καλλιεργεί και να εμπεδώνει την αναγκαία κουλτούρα Προληπτικής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

 1. Εχεμύθεια- ο ΤΑ οφείλει  να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των  επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και συνεπώς να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και εάν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να γνωστοποιήσει . Οφείλει  να μην χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων, ή κατά τρόπο αντίθετο με την νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς σκοπούς του επαγγέλματος που υπηρετεί. Οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των εργαζομένων ευθύνης και εποπτείας του που τυχόν υπέπεσαν στην αντίληψη του ή και του εκμυστηρεύθηκαν οι ίδιοι, και παράλληλα να σέβεται τα δικαιώματα εμπιστευτικότητας και προσωπικού απόρρητου όλων. Φροντίζει να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η χορήγηση πληροφοριών , όταν κάποιος ακόμα και ο Εργοδότης του ζητά προσωπικές πληροφορίες , οι οποίες εμπίπτουν στην σφαίρα  των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου.
 1. Επαγγελματική Συμπεριφορά- ο ΤΑ ενεργεί πάντοτε και προσφέρει τις υπηρεσίες του  σεβόμενος τον εαυτό του,  την επαγγελματική φήμη του Λειτουργήματος που υπηρετεί  και παράλληλα  την επαγγελματική φήμη όλων των συναδέλφων του Μελών του ΣΤΑΕ. Ο ΤΑ  οφείλει να επιδιώκει την συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων  υπηρεσιών του,  με τον συνεχή εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη  των γνώσεων , των ικανοτήτων και των τεχνικών που χρησιμοποιεί με γνώμονα πάντα και σκοπό  την επίτευξη Ασφαλούς Εργασιακού Περιβάλλοντος με τους λιγότερους εργασιακούς κινδύνους, σε όλους όσους προσφέρει τις υπηρεσίες του.
 1. Κοινωνική Υπευθυνότητα- ο ΤΑ οφείλει να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με αξιοπιστία και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο ανθρωποκεντρικό  επάγγελμα του, τους εργαζόμενους, τον Εργοδότη Πελάτη  και το κοινωνικό σύνολο.

– Η υπευθυνότητα στην εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων είναι πρωταρχικής σημασίας καθόσον ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ατύχημα εργαζομένων, επαγγελματική ασθένεια ή και εκτεταμένη τεχνολογική καταστροφή.

– Οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλα έργα που έχει αναλάβει επαγγελματισμό   και αποφασιστικότητα , αξιοποιώντας στο έπακρο τις επαγγελματικές του ικανότητες και προσόντα.

– Οφείλει να γνωρίζει και να λαμβάνει υπόψη του όλους τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και οδηγίες για την ασφάλεια και Υγεία της εργασίας για το κάθε είδος και κατηγορία της επιχείρησης που αναλαμβάνει .

– Οφείλει να ευαισθητοποιεί συνεχώς   και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση των εργασιακών κινδύνων και των επαγγελματικών ασθενειών και στην εμπέδωση κουλτούρας Προληπτικής Ασφάλειας & Υγείας  .

– Οφείλει να καταγράφει πλήρης και αναλυτικές Εκτιμήσεις  Επικινδυνότητας για κάθε έργο ή υπηρεσία που αναλαμβάνει και να προτείνει τα ενδεδειγμένα μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας ανά περίπτωση.

– Οφείλει να τηρεί τα  προγράμματα επισκέψεων του  στους χώρους εργασίας  και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα και το κύρος του ως Λειτούργημα, όπως με το να υπογράφει απλά το βιβλίο επισκέψεων χωρίς καμία περαιτέρω συμβολή του και μέριμνα στην Ασφάλεια της Εργασίας και στα καθήκοντα του.

 

Άρθρο 4

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Αρμοδιότητα και καθήκον του ΤΑ είναι να συμβουλεύει σε θέματα: σχεδιασμού, προγραμματισμού , κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών , προδιαγραφές και αξιολόγηση προμήθειας μέσων εξοπλισμού ,επιλογή και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας ,οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 1. Αρμοδιότητα και καθήκον του ΤΑ είναι να ελέγχει για όλους τους εργασιακούς χώρους εποπτείας του την ασφάλεια:- των εγκαταστάσεων και τεχνικών μέσων πριν την λειτουργία τους, – των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή τους,- επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ&ΑΕ) και πρόληψης ατυχημάτων,- ενημερώνει τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και την Διεύθυνση της Επιχείρησης.

 

 1. Ο ΤΑ για την επίβλεψη των συνθηκών ασφάλειας και υγείας της εργασίας σε όλους στους εργασιακούς  χώρους ευθύνης και εποπτείας του έχει υποχρέωση:                           -να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας για όλα τα θέματα Υ&ΑΕ, – να ευαισθητοποιεί και να εκπαιδεύσει συνεχώς τους εργαζομένους στην εμπέδωση κουλτούρας προληπτικής ασφάλειας, να αναφέρει στον εργοδότη παραλείψεις των μέτρων Υ&ΑΕ, -να προτείνει μέτρα και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, -να επιβλέπει την ορθή χρήση των ΜΑΠ, -να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, – να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. –να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, να καταγράφει τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του που δεν διορθώθηκαν στο βιβλίο Παρατηρήσεων της Ασφάλειας της Εργασίας της Επιχείρησης  .
 1. Ο ΤΑ μεριμνά στην τήρηση των κάτωθι βιβλίων:
 • Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Βιβλίο Συμβουλών και Υποδείξεων
 • Βιβλίο Ατυχημάτων
 • Κατάλογος Ατυχημάτων
 • Βιβλίο Ελέγχου των Συστημάτων Ασφαλείας
 • Βιβλίο Μετρήσεων των Βλαπτικών Παραγόντων

 

Άρθρο 5

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

 1. Ο Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ως Μέλος του ΣΤΑΕ είναι ταγμένος στην Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την εργασία και γι’ αυτό επιτελεί λειτούργημα που ρυθμίζεται με το Νόμο και από επαγγελματικές διατάξεις
 1. Ο ΤΑ οφείλει να αντιμετωπίζει ως πρωταρχική την υποχρέωση παροχής των πλέον άρτιων και  ποιοτικών υπηρεσιών του, στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος του ως Λειτούργημα.
 1. Ο ΤΑ οφείλει να γνωρίζει, να μελετά  και να εφαρμόζει για κάθε  χώρο εργασίας  και παραγωγική διαδικασία που αναλαμβάνει να προσφέρει τις υπηρεσίες του,  όλη την σχετική νομοθεσία –Ελληνική-Ευρωπαϊκή και Διεθνή, με πρωταρχικό όλων τον Ν.3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και  Ασφάλεια των εργαζομένων).
 1. Ο ΤΑ  παρέχει τις υπηρεσίες του επ’ αμοιβή και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών που αναλαμβάνει, ορίζει και εκπληρώνει.
 1. Ο ΤΑ για όλα τα έργα που αναλαμβάνει στα πλαίσια των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του οφείλει να συμβουλεύει τους Εργοδότες Πελάτες του σε όλα  θέματα βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας με γνώμονα την αναβάθμιση της Ασφάλειας και Υγείας στους εργασιακούς χώρους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
 1. Ο ΤΑ οφείλει να συμβουλεύει, να ευαισθητοποιεί και να εκπαιδεύει σε κάθε χώρο εργασίας ευθύνης και εποπτείας του, όλους τους εργαζομένους και εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία  στην  πρόληψη και ελαχιστοποίηση όλων των εργασιακών κινδύνων και επαγγελματικών ασθενειών, με στόχο την εμπέδωση κουλτούρας Προληπτικής Ασφάλειας & Υγείας .
 1. Δεν επιτρέπεται στον ΤΑ να θυσιάζει την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία , που πρέπει να διαφυλάσσει ακέραιη και άθικτη.
 1. Ο ΤΑ οφείλει για κάθε έργο ή υπηρεσία που αναλαμβάνει να υπογράφει σχετική σύμβαση ανάληψης καθηκόντων και παροχής υπηρεσιών με τον Πελάτη του, εργοδότη ή εντολέα(Άρθρο 7).
 1. Ο ΤΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του σε επίπεδο αμοιβών που εξασφαλίζουν αφ’ ενός την οικονομική του ανεξαρτησία και αφ’ ετέρου την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού. Η αμοιβή του ΤΑ,  θα πρέπει να είναι εύλογη και  ανάλογη  με τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες τις  απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε  έργου  και  βέβαια τις ώρες απασχόλησης του σύμφωνα με το δυναμολόγιο της επιχείρησης  και την κατηγορία της επιχείρησης από πλευράς επικινδυνότητας της εργασίας . Παράλληλα δεν πρέπει να ευτελίζει το επάγγελμα του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με προσφορά αμοιβής που να είναι μικρότερη από τα κατώτερα προτεινόμενα όρια που προβλέπει ο Τιμοκατάλογος του ΣΤΑΕ(*να διευκρινιστεί)  και επιπλέον  να λαμβάνει υπόψη του και να  αποκλείει τον αθέμιτο συναγωνισμό.
 1. Ο ΤΑ στα πλαίσια των πλέον άρτιων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών οφείλει και πρέπει να συνεργάζεται με τον Γιατρό Εργασίας(όπου υφίσταται σύμφωνα με την Νομοθεσία και τις ανάγκες της Επιχείρησης), για την ολιστική προσέγγιση όλων των εργασιακών κινδύνων και επαγγελματικών ασθενειών (Άρθρο 8  Ν.3850/2010) και τις δυνατότητες και μεθόδους εξάλειψης τους .

 

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 1. Ο Τεχνικός Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας ως Μέλος του ΣΤΑΕ  οφείλει να εφοδιάζεται και να διαθέτει την επαγγελματική ταυτότητα Μέλους του ΣΤΑE  και οφείλει  να τακτοποιεί έγκαιρα την ετήσια οικονομική του συνδρομή.
 1. Ο ΤΑ  πρέπει να ενδιαφέρεται για την βελτίωση των συνθηκών ασκήσεως του Λειτουργήματος που ασκεί και να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις , στις συγκεντρώσεις και στις κινητοποιήσεις για την επίτευξη των σκοπών αυτών .
 1. Ο ΤΑ έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που παίρνουν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Γενικές Συνελεύσεις , να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα και επαγγελματισμό στις Συνελεύσεις και στις συγκεντρώσεις και σε κάθε χώρο που ασκεί τα καθήκοντα και το Λειτούργημα του.
 1. Ο ΤΑ έχει την υποχρέωση ν’ ανταποκρίνεται σε κάθε πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσέρχεται μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες ή όταν δεν ορίζεται προθεσμία μέσα σ’ εύλογο χρόνο και να παρέχει εξηγήσεις ή στοιχεία που ζητούνται ή να προσφέρει υπηρεσίες προς το Σύλλογο.
 1. Ο ΤΑ οφείλει να συμπεριφέρεται μ’ ευγένεια, σεβασμό, αλληλεγγύη και συναδελφικότητα προς όλα τα Μέλη του  ΣΤΑΕ και όλους τους συναδέλφους του, καθώς και με όλους τους Πελάτες του και ωφελούμενους των υπηρεσιών του