Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΤΑΕ) προτίθεται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 110 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3319) με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Άξονα 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σχέδιο πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

  • Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων.
  • Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα που περιλαμβάνουν α) οριζόντια αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και β) εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης. Τα εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα μπορεί να είναι διαβαθμισμένα σε δύο ή περισσότερα επίπεδα εξειδίκευσης (π.χ. level 1, level 2). Το σχέδιο δράσης μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό των ανωτέρω σε επίπεδο σχεδίου δράσης είτε σε επίπεδο προγράμματος κατάρτισης.
  • Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ και είναι υποχρεωτική για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης που περιέχονται στο σχέδιο δράσης. Στην περίπτωση μικτής κατάρτισης σε επίπεδο προγράμματος, η πιστοποίηση θα αφορά στο εξειδικεύμενο αντικείμενο κατάρτισης και οι οριζόντιες ενότητες θα πρέπει να αφορούν σε περιορισμένο αριθμό διδακτικών ωρών. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει τα αντικείμενα οριζόντιας κατάρτισης να έχουν συνάφεια με τα εξειδικευμένα.

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής.

Με στόχο την πληρέστερη καταγραφή και διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, ο ΣΤΑΕ προτείνει την συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα αναλυθούν και θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας κατάρτισης και για της επιλογή των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRjaI_XAIlr6IdLJBYwrnwNTwvZCF77G3ZgonFS7XTpmyCdQ/viewform