Με αφορμή την ολοκλήρωση της Κοινοτικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007-2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 31 Μαΐου διαδικασία οn line δημόσιας διαβούλευσης για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Στόχος της διαβούλευσης είναι η αναγνώριση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων στον χώρο, ο εντοπισμός προβλημάτων και η αναζήτηση λύσεων, με τη συμβολή όσο δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερόμενων (stakeholders).

Καλείσθε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχετε στη διαβούλευση ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=13&furtherConsult=yes, όπως επίσης και να συμβάλλετε στην διάδοση της πληροφόρησης, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Αυγούστου 2013.

Στην παραπάνω ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμη η μελέτη για την αξιολόγηση της Κοινοτικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007-2012 που εκπονήθηκε από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς επίσης και το τελικό κείμενο αξιολόγησης της Επιτροπής που αποτελεί και τη βάση για την εν λόγω διαβουλευση.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  1. Το ερωτηματολόγιο στην ελληνική και αγγλική. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται online

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

  1. Το κείμενο της αξιολόγησης στην αγγλική «EVALUATION OF THE EUROPEAN STRATEGY ON SAFETY AND HEALTH AT WORK 2007-2012 FINAL REPORT»
  2. Δήλωση όσον αφορά το απόρρητο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Specific Privacy Statement»
  3. Το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT».