Με τις διατάξεις της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιλαμβάνει συνολικά 75 άρθρα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με:

 • την έκδοση απόφασης για τη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους (άρθρο 1)
 • τη δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 2)
 • το ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ (άρθρο 3)
 • την επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής» (άρθρο 4)
 • το χρόνο εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 6)
 • το εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων (άρθρο 7)
 • την άδεια ειδικού σκοπού (άρθρο 8)
 • την παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων (άρθρο 9)
 • Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (άρθρο 23)
 • Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών (άρθρο 26)
 • την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 38 και επόμενα)
 • τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρα 41 και επόμενα)
 • την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών (άρθρο 46)
 • τις μη παρεχόμενες υπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως (άρθρο 53)
 • τις οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων (άρθρο 61) και θαλάσσιων ταξιδιών (άρθρο 65)
 • τις κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις (άρθρο 70 και επόμενα)

πηγή: https://www.forin.gr/

https://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh