ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρθ Πρωτ. 202

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υπ΄΄όψη Αναπλ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

κ. ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αξιότιμε κε Χριστοδούλου,

Σχετικά με την αρ. πρωτ. 7923/Δ24.790/19-3-2013, εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής με το θέμα κατάθεση έκθεσης δραστηριοτήτων παροχών υπηρεσιών Τ/Α και Ι/Ε ( ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ και μεμονωμένοι Τεχνικοί Ασφαλείας και Ιατροί Εργασίας) σας γνωρίζουμε ότι τα αιτούμενα δεδομένα που αφορούν στο πρόγραμμα παρουσίας των Τεχνικών Ασφαλείας στις επιχειρήσεις, κατατίθενται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στα αρμόδια ΚΕΠΕΚ προς έγκριση μαζί με τα έγγραφα ανάθεσης καθηκόντων υποχρεωτικά μετά από την υπογραφή της αρχικής συμβάσεως εργασίας είτε μετά την ανανέωση αυτής με την επιχείρηση

Αρα τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων ανά επιχείρηση, είναι δυνατό να ζητηθούν άμεσα και αρμοδίως από τη Διεύθυνσή σας στα ΚΕΠΕΚ

Σημειωτέον ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο για τον Τ/Α και επιχειρησιακό απόρρητο για την επιχείρηση και θα πρέπει ως τέτοια να αντιμετωπίζονται.

Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες Τεχνικοί Ασφαλείας και επιθυμούμε να εξασφαλισθούμε ως προς το ότι τα δεδομένα που μας ζητούνται σχετικά με το πελατολόγιό μας, δεν θα περιέλθουν σε γνώση, κατά οιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστών μας ή τρίτων. Επιθυμούμε να μας γνωρίσετε εάν στην υπηρεσία συγκέντρωσης αυτών των βάσεων δεδομένων υπάρχει πιστοποιημένο σύστημα ISO 27001:2005 (ISO17799-2/BS7799-2) – Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Εδώ σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός είναι το ΣΕΠΕ, μέσω των περιφερειακών ΚΕΠΕΚ.

Σχετικά δε με τη ζητούμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ανά επιχείρηση, πιστεύουμε ότι προκειμένου αυτή να υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την επιχείρηση ως εξωτερικοί συνεργάτες και δεδομένου ότι αφορά σε στοιχεία που ενδεχομένως εμπλέκουν τον ελεγχόμενο δηλ. τον εργοδότη, θα πρέπει η εν λόγω έκθεση να υποβάλλεται από τον εργοδότη (διότι ενδεχομένως να πλήττεται το επιχειρησιακό απόρρητο), ο οποίος και είναι τελικά ο μόνος ελεγχόμενος από τα ΣΕΠΕ μέσω των ΚΕΠΕΚ για την εφαρμογή της σχετικής με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία νομοθεσίας.

Επειδή και εμείς δεν είμαστε ειδικοί ζητήσαμε με αίτησή μας την γνώμη, επί του θέματος, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (με αριθ. πρωτ. 3309/2013) .

Αναμένουμε την απάντηση εντός των ημερών και θα πράξουμε άμεσα τα νόμιμα.

ΑΘΗΝΑ 14/5/2013

Από το Δ.Σ