Ο Επιστημονικός Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (Σ.Τ.Α.Ε.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό του τόπο (website) είναι ορθά και πλήρη. Όμως, δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σ΄αυτόν.

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και ο Σ.Τ.Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.

Ο  Σ.Τ.Α.Ε. δεσμεύεται ότι τα στοιχεία των χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό του τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

Τα πνευματικά δικαιώματα της συλλογής και επεξεργασίας των περιεχομένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλο συναφές πνευματικό δικαίωμα ανήκουν στον Σ.Τ.Α.Ε.

Ο  Σ.Τ.Α.Ε.  δεν είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των στοιχείων.

Απαγορεύεται η πώληση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή και η διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο, χωρίς τη συναίνεση του Σ.Τ.Α.Ε.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Παρατηρήσεις σχετικές με το περιεχόμενο μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση info@stae.gr .