Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (ΣΤΑΕ) Νίκος Μεταξάς, και το μέλος Αλέξανδρος Παραδείσης έχουν οριστεί μέλη επιτροπής που συστάθηκε με απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας και τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους ΟΤΑ και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του.

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στο Υπουργείο Εσωτερικών θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στους θεσμούς για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών :

* Επιτροπές για την υγεία και ασφάλεια στης εργασία Ε.Υ.Α.Ε.
* Τεχνικός Ασφαλείας
* Ιατρός Εργασίας
* Προβλήματα στο έργο τους
* Ατυχήματα
* Ποινικές ευθύνες
* Χορήγηση ΜΑΠ στου εργαζόμενους κλπ

Παρακαλούνται τα μέλη το ΣΤΑΕ να αποστείλουν στο e-mail του Συλλόγου τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει στους χώρους εργασίας στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών μαζί με τις προτάσεις τους, για να ομαδοποιηθούν για να συμπεριληφθούν στις εισηγήσεις των προαναφερομένων μελών μας.

Σας ευχαριστούμε.
Εκ του ΔΣ