Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σχετικά με τη διαδικασία αναγγελίας εργατικού ατυχήματος κατά το χρονικό διάστημα που υφίσταται η βλάβη στο ΟΠΣ ΣΕΠΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
  1. Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος είναι μια υποχρέωση του εργοδότη στην οποία οφείλει να προβεί εντός 24 ωρών από την επέλευση του ατυχήματος
  2. Δεδομένης της ανωτέρω ιδιαιτερότητας αλλά και των ειδικών συνθηκών που συνυπάρχουν στο εργατικό ατύχημα, υφίστατο η δυνατότητα, πέραν της ηλεκτρονικής αναγγελίας, κοινοποίησης του εργατικού ατυχήματος και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX, επιτόπια επίδοση κ.λ.π.)
  3. Ως εκ τούτων, τα ανωτέρω αναφερόμενα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος ισχύουν, έτι περισσότερο και στην παρούσα κατάσταση
Με εκτίμηση
Για την Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης ΟΠΣ ΣΕΠΕ
Ο Αναπληρωτής Συντονιστής
Σταύρος Χαλάτσης