Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα «Εφαρμογή για το έτος 2022 της Υ.Α  39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»  και αφορά  τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για το έτος 2022 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υ. Α 39278/1823/25.7.2018 με τα εξής κεφάλαια:

  1. Γενικές επισημάνσεις
  2. Επιμόρφωση εργοδοτών
  3. Διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων
  4. Τήρηση διαδικασιών
  5. Προϋποθέσεις διεξαγωγής προγραμμάτων με εφαρμογές τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 7Α της υ.α. 39278/1823/25.7.2018(άρθρο 1 της υ.α. 52725/1990/31-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5861))
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με ολόκληρο το κείμενο του ανωτέρω θέματος πατήστε εδώ

Υπ.-Εργασίας-και-Κοινωνικών-Υποθέσεων-357-04.01.2021

ή μέσο της ιστοσελίδας του Σ.ΕΠ.Ε https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/57215/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82+2022+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf/e1f49574-e68f-41b4-8eb3-623053f82023

ή μέσο της ιστοσελίδας της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A5946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9D%CE%9E%CE%95?inline=true

Δείτε επίσης εδώ την Υ.Α  39278/1823/25.7.2018

Click to access Y.A.-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%95%CE%9A-3001_25.7.2018.pdf